Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar

Denna integritetspolicy gäller när iCellate Medical AB (”iCellate”, ”vi”, ”vår”, ”oss”), organisationsnummer 556860-8284, Industrivägen 1, 171 48 Solna, utför behandling av personuppgifter som avser personer som använder iCellates tjänster (”du”, ”dig”, ”dina”). iCellates behandling av personuppgifter följer den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, (”Dataskyddsförordningen”).

Behandling av personuppgifter vid nyttjande av iCellates tjänster sker med grund i ett avtal med dig. Behandling sker även för att följa rättsliga förpliktelser enligt lag och myndighetsbeslut och, för särskilda behandlingar, med ditt samtycke.

Ändamål med behandlingen

iCellate behandlar dina personuppgifter när detta är nödvändigt för att prestera enligt avtal med dig. iCellate måste behandla personuppgifter för att kunna leverera de tjänster och produkter som iCellate erbjuder och du kan därför inte vara kund hos iCellate utan att vi behandlar dina personuppgifter.

Dina personuppgifter används bland annat för fakturering, information och leverans av produkter, utförande av tjänster och kontakt med dig som kund. Personuppgifterna används även för att kunna göra dina analysresultat tillgängliga för dig.

iCellates behandlar dina personuppgifter på de sätt som krävs för att följa förpliktelser som åvilar iCellate enligt myndighetsbeslut och lag, såsom exempelvis Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och Patientdatalagen (2008:355).

Personuppgifter som behandlas

En personuppgift är all information som kan knytas till en levande person. iCellate samlar in och behandlar olika typer av personuppgifter inom ramen för sin verksamhet, beroende på vilken typ av tjänst som du använder. Viss information om dig kommer också att skapas genom de tester som du kan beställa, som exempelvis de provresultat som framtas av laboratorium och kliniker som biträder oss.

Följande personuppgifter kan iCellate komma att samla in från dig när du använder iCellates tjänster:

 1. Uppgift om din identitet - förnamn, efternamn, personnummer och kön.
 2. Dina kontaktuppgifter - adress för faktura och leverans, e-postadress, telefonnummer.
 3. Betalningsinformation - information för att genomföra betalningar till iCellate, eller utställa faktura.
 4. Hälsouppgifter - information om din hälsa enligt frågeställningar vid beställningstillfället.
 5. Information om tjänst/prov - uppgift om vad för produkt (prov eller analys) som du har beställt.
 6. Genetisk information - genetisk sekvensdata som erhållits för att tillhandahålla den beställda tjänsten

Mottagare av personuppgifter

iCellates tjänst är komplicerad och förutsätter att vi samarbetar med och interagerar med andra aktörer inom vården och att vi tar hjälp av utvecklare och andra leverantörer. iCellate kan därför komma att överföra dina personuppgifter och/eller ditt biologiska prov för att ta hjälp av andra aktörer för att (i) uppfylla avtalet med dig, (ii) bekräfta laboratorieresultat (iii) efterleva lag, författning eller beslut. Följande typer av mottagare kan bli aktuella:

 1. Kliniker, vårdcentraler och referenslaboratorium - iCellate samarbetar med olika kliniker och vårdcentraler för att ta de prover som ingår i beställda analyser. iCellate har också samarbeten med specialiserade labb som analyserar olika delar av lämnade prover.
 2. Inhyrda läkare - iCellate har ibland samarbeten med utvalda läkare som hjälper till med att analysera och kommentera de resultat som kommer in.
 3. Myndigheter - iCellate kan behöva lämna ut information till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du begärt att vi ska göra det. I vissa fall kan iCellate vara förhindrade enligt lag att berätta för dig att dina personuppgifter begärts ut av myndighet.
 4. Aviseringstjänster - iCellate kan använda tjänster för att kommunicera automatiskt till dig, ex. med bekräftelser eller påminnelser. Dessa företag får bara tillgång till din kontaktuppgift och har åtagit sig att inte dela dina personuppgifter utöver vad som är nödvändigt för att genomföra tjänsten.
 5. Utvecklare och konsulter - iCellate tar hjälp av utvecklare och konsulter från andra företag för att bygga iCellates IT-infrastruktur och vidareutveckla tjänsten. Sådana utvecklare kan behöva få tillgång till enklare personuppgifter om dig när detta behövs för utveckling eller felsökning.

Känsliga uppgifter om dig, däribland dina hälsouppgifter, behandlas i enlighet med lag. Sådana uppgifter kommer därför bara att vara tillgängliga för sådan personal som ska ha tillgång till dem enligt lag. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut eller överföras till någon mottagare annat än när så får ske enligt lag.

 1. iCellate behandlar så mycket av sin data som möjligt inom EU/EES. Om data överförs för att behandlas av en leverantör eller underleverantör utanför EU/EES har mottagaren alltid ingått avtalsvillkor med iCellate som säkerställer att mottagaren upprätthåller en skyddsnivå jämförbar med EU/EES.
 2. Inga hälsouppgifter som iCellate behandlar förs utanför EU/EES av iCellate eller iCellates underleverantörer

Bevarande av personuppgifter

Personuppgifter bevaras så länge som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivits ovan.

Uppgifter om dig som kopplas till ditt användarkonto på iCellates.se kommer att bevaras så länge ditt konto är öppet. Du kan välja att stänga ned ditt konto och iCellate kommer då att radera dina uppgifter när de inte behöver bevaras för andra syften, som beskrivits ovan.

Informationssäkerhet

iCellate vidtar som personuppgiftsansvarig lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas i enlighet med avsnitt 2 av Dataskyddsförordningen. iCellate har särskilda interna riktlinjer och processer för att hantera frågor om informationssäkerhet.

Om dina personuppgifter omfattas av en inträffad säkerhetsincident (så kallad ”personuppgiftsincident”) kommer ICellate att kontakta dig i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Cookies

På iCellates hemsida används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som gör det möjligt att följa vad besökaren gör på hemsidan.

 1. En permanent cookie som ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
 2. En sessionscookie som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en hemsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

iCellate använder cookies för att iCellates.se ska fungera, för statistik och i syfte att möjliggöra annonsering. iCellates.se kan även innehålla cookies från tredje part som noterar ditt besök till hemsidan för att möjliggöra annonsering på andra hemsidor.

Ingen identifikationsinformation, som e-post eller namn, sparas om besökare genom cookies.

Besökaren kan välja att inte acceptera cookies genom att stänga av cookies i sin egen webbläsares säkerhetsinställningar. Besökaren kan även ställa in webbläsaren så att han eller hon får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på besökarens dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om detta.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats (http://www.pts.se/).

Ändra cookie-inställningar

Ditt analyssvar

Om du själv har beställt tjänster på icellate.se har du möjlighet ta del av dina analyssvar. Detta gäller inte tjänsten ”OncoMate® - Genetisk cancerutredning” där svar lämnas till din behandlande läkare.

Dina rättigheter

iCellate har ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet är kontaktperson för utövandet av rättigheter gentemot iCellate med kontaktuppgifter som anges nedan.

Du har även rätt att begära ett registerutdrag, i elektroniskt format eller på papper. iCellate kommer att sammanställa information om hur dina personuppgifter behandlas och skicka denna till dig, normalt sett inom en månad.

Du har rätt att begära att iCellate rättar personuppgifter som du anser är felaktiga och att komma in med kompletterande personuppgifter (i särskilda fall) om du anser att de personuppgifter iCellate har behandlat har gett en felaktig bild av dig.

Du har rätten att begära att iCellate raderar dina personuppgifter. iCellate kommer då att radera personuppgifter som iCellate inte måste bevara för att uppfylla rättsliga förpliktelser. iCellate kommer också att fortsätta behandla personuppgifter i vissa andra fall, bland annat när personuppgifter måste behandlas för att uppfylla ett avtal med dig.

Du har alltid rätten att inge klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen (under namnändring till Integritetsskyddsmyndigheten).

Om du vill begära ett registerutdrag, återkalla ett samtycke eller rätta/radera en uppgift ber vi dig att vända dig till iCellates Dataskyddsombud via info@icellate.se, subject: Dataskyddsombud.