Allmänna villkor

Bakgrund

Dessa allmänna villkor (”Avtalet”) gäller för de tjänster som iCellate tillhandahåller i sitt laboratorium via webbplatserna ”namn på tjänst”.”domän förkortning” (tex genemate.co.uk) samt LAMS, lams.icellate.se (”Webbportalen”). Det är iCellate Medical AB, org.nr. 556860-8284. (”Bolaget”) som driver och ansvarar för laboratorietjänsterna (”Tjänsterna”). Genom att användaren av Tjänsterna (”Kunden”) accepterar dessa allmänna villkor är Kunden införstådda med vad som gäller för Tjänsterna som Kunden kan använda sig av.

Bolaget kan komma att ändra dessa under tiden som Avtalet gäller, men då meddelas Kunden vid nästa tillfälle den loggar in i Webbportalen eller via e-post.

Definitioner

Med ”Konto” avses det konto som Kunden skapar i Webbportalen genom att ange den information som Bolaget frågar efter och därefter accepterar de allmänna villkoren.
Med ”Part” avses Kunden eller Bolaget.
Med ”Parterna” avses Kunden och Bolaget gemensamt.
Med ”Patientinformation” avses alla Personuppgifter såväl som all annan information som, direkt eller indirekt rör eller relaterar till en patient.
Med ”Personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.
Med ”Personuppgiftsansvarig” avses den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer hur och varför Personuppgifterna ska behandlas.
Med ”Personuppgiftsbiträde” avses den som behandlar Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning.
Med ”Dataskyddsombud” avses den som internt hos Bolaget som tillser att gällande lagstiftning rörande Personuppgifter efterföljs.

Tjänsterna

Bolaget tillhandahåller Tjänster inom cancerdiagnostik via blod-, saliv- eller vävnadsprov.

Bolaget erbjuder följande Tjänster:

  1. Cellmate® - Analys av Cirkulerande Tumörceller (CTC) och sekvensering av positiva svar.
  2. Genemate® - Sekvensering av germline-DNA (gDNA).

iCellate utför sekvensering i sitt laboratorium på en Illumina Nextseq 550 Dx. Val av panel görs av Kunden vid beställningstillfället.

I Tjänsterna ingår även en klinisk tolkning av sekvenseringsdata. Bolaget tillhandahåller däremot inte några kliniska råd.

Bolaget kommunicerar endast med Kunden via Webbportalen för att ta emot prover samt delge provsvar. Bolaget erbjuder konsultation vid frågor rörande provsvaret om Kunden så önskar.

Tjänsternas innehåll och uppdateringar av innehållet i Tjänsterna finns i Webbportalen och preciseras även på Bolagets webbsida, www.icellate.se.

För att Bolaget ska kunna leverera Tjänsterna måste Kunden tillhandahålla Bolaget Personuppgifter och Patientinformation som rör den individen vars prov skickats till Bolaget. Behandlingen av Personuppgifter och Patientinformation kommer att ske i enlighet med den lagstiftning som gäller, vid var tid, för hanteringen.

Mer information om hanteringen av personuppgifter och patientinformation finns under punkt 7.

Bolagets ansvar

Bolaget ska leverera Tjänsterna i enlighet med Avtalet med de begränsningar som anges häri.

Bolaget ansvarar att Webbportalen och Tjänsterna levereras i enlighet med gällande lagstiftning. Bolaget ansvarar inte för eventuell oförutsedd förlust av data.

Om det är något fel i Tjänsterna som Bolaget ansvarar för har Bolaget rätt att på egen bekostnad rätta till felet, under förutsättning att det kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för Kunden.

Om det inte går att rätta till felet, eller om felet inte går att avhjälpa inom skälig tid och till skälig kostnad eller olägenhet för Bolaget, har Kunden rätt att få ett skäligt prisavdrag.

Underleverantörer

Båda Parter förbinder sig att säkerställa att endast auktoriserade personer får åtkomst till och använder materialet och/eller Person- och Patientuppgifter inom ramen för detta Avtal.

Bolaget förbinder sig att säkerställa att endast behörig laboratoriepersonal utför analyser av materialet.

Hantering av personuppgifter och patientinformation

  1. Om Kunden kommer från sjukvården i någon form så är Kunden Personuppgiftsansvarig och Bolaget är Personuppgiftsbiträde
  2. Om Kunden är en privatperson är Bolaget Personuppgiftsansvarig

Personuppgifter som uppkommer då Bolaget analyserar och sparar patienters blod eller vävnadsprov samt relaterad sekvenseringsinformation är Bolaget Personuppgiftsansvariga för.

Bolaget ansvarar för att behandla berörda personers Personuppgifter i enlighet med tillämplig lag och Kunds instruktioner.

Bolaget får endast att behandla och lagra Personuppgifter och Patientinformation avseende individen på uppdrag av Kunden och för att kunna utföra Tjänsten och i enlighet med Kunds skriftliga instruktioner och de villkor som anges i Avtalet. Bolaget ska omedelbart informera Kunden om Bolaget anser att en instruktion strider mot tillämpliga lagar och föreskrifter.

Bolaget ska vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som erfordras enligt tillämpliga dataskyddsregler och därvid vidta alla åtgärder avseende säkerhet i samband med behandlingen enligt artikel 32 i GDPR. Bolaget ska vidare

  1. bistå Kund med att tillse att Kunds skyldigheter enligt artiklarna 32-36 i GDPR fullgörs, med beaktande av typen av behandling och den information Bolaget har att tillgå samt
  2. med tanke på behandlingens art, hjälpa Kund genom tekniska och organisatoriska åtgärder, i den mån detta är möjligt, så att Kund kan fullgöra sin skyldighet att svara på begäran om utövande av den registrerades rättigheter i enlighet med kapitel III i GDPR.

Bolaget ska ge Kund tillgång till all information som krävs för att visa att Bolaget skyldigheter som anges i artikel 28 i GDPR har fullgjorts samt möjliggöra och bidra till granskningar, inbegripet inspektioner, som genomförs av Kund eller av en revisor som bemyndigats av Kund. Bolaget ska tillse att Kund kan uppfylla eventuell skyldighet att möjliggöra dataportabilitet avseende Personuppgifter och Patientinformation som Bolaget behandlar för Företagets räkning.

Kunden förstår att Bolaget bedriver verksamhet som omfattas av sekretess enligt lag (så kallad sjukvårdssekretess) och kommer att hantera Personuppgifter och Patientinformation mot bakgrund av detta. Bolaget ska vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att Personuppgifter och Patientinformation avslöjas för obehöriga av exempelvis anställda eller andra vilka Bolaget kan kontrollera i detta avseende. Denna skyldighet gäller även efter det att Avtalet upphört att gälla.

Bolaget kan komma att anlita andra personuppgiftsbiträden (”Underbiträden”) för att kunna tillhandahålla Tjänster till Kunden på ett effektivt sätt. Kund godtar härmed att Bolaget anlitar dessa Underbiträden i EU-länder eller i länder utanför EU-området. Sådana överföringar påverkar inte kraven på Bolagets datasäkerhet eller sekretess, utan dessa är oförändrade.

Kunden godkänner härmed att Bolaget och eventuell annan kontrakterad samarbetspartner behandlar Personuppgifter, inklusive känsliga Personuppgifter, i syfte att leverera Tjänsterna till Kunden. Sådana känsliga Personuppgifter kan exempelvis vara journalhandlingar såsom anamnes, föreskrivna läkemedel och provtagningsbesked.

I det fall Bolaget anlitar ett Underbiträde ska Underbiträdet genom ett skriftligt avtal åläggas samma skyldigheter i fråga om dataskydd som Bolaget har gentemot Kund och därvid framför allt ge tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder så att behandlingen av Personuppgifter och Patientinformation uppfyller kraven i tillämpliga dataskyddsregler. Om det anlitade Underbiträdet inte fullgör sina skyldigheter i fråga om dataskydd ska Bolaget vara fullt ansvarig gentemot Kund för utförandet av Underbiträdets skyldigheter.

Bolaget lämnar inte ut eller säljer inte Personuppgifter vidare till tredje part med undantag av om tredje part utför tjänster för Bolaget som t.ex. underleverantör inom sekvensering. Dessa samarbetspartners får dock aldrig sprida eller föra uppgifterna vidare till annan part.

Bolaget har rätt att lämna ut Patientinformation och Personuppgifter om myndighet begär detta med stöd i lag eller myndighetsbeslut.

Personuppgifter sparas i enlighet med lämnat samtycke (se punkt 7 nedan). Samtycket är giltigt till dess att Kunden själv tar tillbaka samtycket.

Inom tre månader från Avtalets upphörande ska Bolaget – om annat ej överenskommits eller föreskrivs av annan lagstiftning – omedelbart och på ett säkert sätt radera alla Personuppgifter som Kunden begär eller som Bolaget har skyldighet att radera enligt vid var tid gällande lagstiftning och därefter se till att inga Personuppgifter finns kvar hos eventuella underleverantörer.

Den som har registrerat ett Konto har rätt att en gång per år begära ut upplysning om vilka Personuppgifter som Bolaget behandlar. Ytterligare information kan erhållas genom att kontakta Bolagets Dataskyddsombud via post på adressen som anges på icellate.se.

Patientsamtycke

Kunden är härmed införstådd med att de tester som relaterar till nedärvd cancerrisk (Genemate®) kan medföra att förhöjd cancerrisk upptäcks.

Vidare är kunden införstådd med att de prover som skickas till Bolaget kommer att förvaras i Bolagets biobank på Industrivägen 1 i Solna. Analyssvaren kommer att bevaras tills vidare. Bolaget ska vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som erfordras enligt tillämpliga Dataskyddsregler och därvid vidta alla åtgärder avseende säkerhet i samband med denna typ av behandling. Kunden har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till att proverna förvaras i nämnda biobank. Kundens prover och analyssvar kommer i så fall att förstöras eller avidentifieras och meddelas att så skett. Om Kunden vill dra tillbaka sitt samtycke ska Personuppgiftsansvarig person kontaktas via info@icellate.se.

Avtalstid och Uppsägning av Avtalet

Avtalet träder i kraft när Kunden har accepterat detta Avtal via Webbportalen. Avtalet gäller tillsvidare.

Kunden har rätt att när som helst och utan att ange skäl säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

Bolaget har rätt att när som helst säga upp Avtalet om Kund bryter mot något av villkoren i detta Avtal.

Uppsägning från någon av Parterna eller andra meddelanden ska ske genom brev eller e-post.

Bolaget har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Kunden begår avtalsbrott och inte inom trettio (30) dagar från skriftligt påpekande av avtalsbrottet upphör alternativt rättar till detsamma

Force Majeure

En Part är fri från ansvar för att utföra sina skyldigheter enligt Avtalet, om fullgörandet hindras av arbetskonflikt eller blir omöjlig på grund av ett förhållande som ligger utanför Partens kontroll till exempel myndighetsbeslut, krig, eller andra oförutsedda omständigheter, inre oroligheter, sabotage, naturhändelser, eldsvåda, inskränkningar i energitillförseln, uteblivna leveranser från underleverantör eller annan liknande omständighet.

Ändringar

Bolaget har rätt att förändra i tjänsteutbudet. Sådana förändringar kommer att meddelas till Kunden via Webbportalen och/eller e-post.

Bolaget har rätt att genomföra ändringar och tillägg till Avtalet. Sådana ändringar och tillägg publiceras i Webbportalen. Information från Bolaget avseende ändringar kommuniceras via Webbportalen. Kund som inte godtar de nya villkoren har rätt att inom tio (10) dagar omedelbart säga upp Avtalet i förtid i enlighet med punkt 7 ovan. Om Kunden inte har sagt upp Avtalet inom denna tid anses Kunden ha accepterat de nya villkoren.

Lagval och Tvist

Avtalet regleras enligt svensk rätt och eventuella tvister som uppstår på grund av eller i samband med avtalet ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna eller medling enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”SCC”).

Om tvisten inte kan lösas genom medling ska den avgöras genom skiljeförfarande genom Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”SCC”).

Ikraftträdande

Dessa allmänna användarvillkor för Bolagets laboratorietjänster gäller från och med den 1 juni 2020 och ersätter alla tidigare gällande allmänna villkor.